นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

4F THAILAND มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์โดยเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสูญหาย เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ 4F THAILAND ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของข้อมูลที่คุณให้เราได้ 100 % ความเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมดเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

4F THAILAND ได้จัดทำเว็บไซต์ “ www.4fthailand.com ” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ 4F THAILAND ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้แปลว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูล

4F THAILAND รวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับทางเราเอาไว้ และมีสิทธิ์ในการเข้าถึง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลรายละเอียดติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ข้อมูลบัตรเครดิต และรวมถึงข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารกับ 4F THAILAND การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูล social media ตำแหน่งของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของคุณ บราวเซอร์ ข้อมูลคุกกี้ แฟลชคุกกี้ และอื่นๆ
เราใช้ข้อมูลของคุณที่เราได้รับและสามารถเข้าถึงได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจของความต้องการของลูกค้า เพื่อทางเราจะได้ตอบสนองความต้องการของคุณได้มากที่สุดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา ID / Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่าน ดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง 4F THAILAND ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา ID / Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่าน ดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย
ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง 4F THAILAND ขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
- ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนการเป็นสมาชิก ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
- ผู้ใช้บริการไม่รักษา ID / username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
- ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์ โดยมีเจตนาทุจริตการจำกัดความรับผิด

แม้ทางเราจะทำการตรวจทานเนื้อหาเป็นอย่างดี ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ หรือเป็นปัจจุบัน ดังนั้น 4F THAILAND จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์
ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ 4F THAILAND ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้นสิทธิ์ของ 4F THAILAND

4F THAILAND มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เนื้อหาทั้งหมด ที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมี 4F THAILAND เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งาน เว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

4F – สยามดิสคัฟเวอรี (ชั้น1)

989 สยามดิสคัฟเวอรี่ (ชั้น1) ยูนิตที่ 109A ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร